برنامه کلاس های استودیو یوگا شانتی پاسداران

شنبه

۷:۰۰ - ۸:۴۵

آشتانگا

کتایون
۹:۱۵ -۱۰:۰۰

اریال

المیرا
۱۰:۳۰ - ۱۱:۱۵

اریال

المیرا
۱۱:۴۵ - ۱۳:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۳:۴۵ - ۱۵:۳۰

آشتانگا

سارا
۱۶:۰۰ - ۱۷:!۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۴۵ - ۱۹:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵

اریال

المیرا

یکشنبه

۷:۰۰ -۸:۴۵

آشتانگا

سمیرا
۹:۳۰ - ۱۱:!۵

آشتانگا

کتایون
۱۱:۴۵ - ۱۲:۴۵

هیپ

کتایون
۱۳:۱۵ - ۱۴:۳۰

هاتا

ملیکا
۱۴:۴۵ -۱۵:۳۰

اریال کودک

آیسان
۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۴۵ - ۱۹:۳۰

آشتانگا

سارا
۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵

اریال

آیسان

دوشنبه

۸:۰۰ - ۹:۱۵

آیینگر

پرستو
۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵

اریال

المیرا
۱۱:۱۵ - ۱۳:۰۰

آشتانگا

کتایون
۱۳:۱۵. ۱۴:۱۵

هیپ

کتایون
۱۵:۳۰ - ۱۶:!۵

اریال

مهسا
۱۶:۳۰ - ۱۷:۱۵

اریال

آیسان
۱۷:۴۵ - ۱۹:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵

اریال

المیرا

سه شنبه

۷:۰۰ - ۸:۴۵

آشتانگا

کتایون
۹:۱۵ - ۱۰:۰۰

اریال

آیسان
۱۰:۱۵ ـ ۱۱:۳۰

وینیاسا فلو

سمیرا
۱۲:۴۵ - ۱۳:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۴:۱۵ - ۱۵:۳۰

هاتا

ملیکا
۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۴۵ - ۱۸:۳۰

اریال

مهسا
۱۹:۰۰ - ۱۹:۴۵

اریال

مهسا

چهارشنبه

۸:۴۵ - ۹:۳۰

اریال

آیسان
۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵

اریال

آیسان
۱۳:۴۵ - ۱۵:۳۰

آشتانگا

سارا
۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۴۵ - ۱۹:۳۰

آشتانگا

سارا
۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵

اریال

آیسان

پنجشنبه

۷:۰۰ - ۸:۴۵

آشتانگا

سمیرا
۸:۴۵ - ۱۰:۰۰

آشتانگا

سمیرا
۱۰:۱۵ - ۱۱:۳۰

وینیاسا فلو

سمیرا
۱۳:۰۰ - ۱۳:۴۵

اریال

المیرا
۱۴:۰۰ - ۱۵:۴۵

اریال

المیرا
۱۵:۰۰-۱۵:۴۵

اریال

المیرا
۱۶:۱۵ - ۱۷:۰۰

اریال کودک

آیسان
۱۷:۱۵ - ۱۸:۰۰

اریال کودک

آیسان

برنامه کلاس های استودیو یوگا شانتی لواسان

شنبه

۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

خم به عقب

کتایون
۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

آشتانگا

کتایون
۱۳:۰۰ - ۱۳:۴۵

اریال

آیسان
۱۶:۰۰ - ۱۶:۴۵

اریال

آیسان
۱۷:۱۵ - ۱۸:۳۰

آیینگر

صنم

یکشنبه

۹:۰۰ - ۱۰:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

آشتانگا

سارا
۱۲:۴۵ - ۱۴:۰۰

وینیاسا فلو

سمیرا
۱۶:۱۵ - ۱۷:۰۰

اریال

مهسا
۱۷:۱۵ - ۱۸:۳۰

هاتا

ملیکا

دوشنبه

۸:۰۰ - ۹:۳۰

هاتا

کتایون
۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵

اریال

مهسا
۱۲:۱۵ - ۱۳:۰۰

اریال

مهسا
۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵

اریال

مهسا
۱۷:۱۵ - ۱۸:۳۰

آیینگر

صنم

سه شنبه

۹:۰۰ - ۱۰:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

آشتانگا

سارا
۱۲:۴۵ - ۱۴:۰۰

وینیاسا فلو

سمیرا
۱۶:۰۰ - ۱۶:۴۵

اریال

مهسا
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰

هاتا

ملیکا

چهارشنبه

۸:۰۰ - ۹:۳۰

هاتا

کتایون
۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

هیپ

کتایون
۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

آشتانگا

کتایون
۱۵:۴۵-۱۷:۰۰

آیینگر

صنم

پنجشنبه

۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

انعطاف

المیرا
۱۱:۰۰ - ۱۱:۴۵

اریال

المیرا
۱۲:۰۰ - ۱۲:۴۵

اریال کودک

آیسان
۱۳:۰۰ -۱۴:۳۰

آشتانگا

سارا

برنامه کلاس های شانتی آنلاین

شنبه

۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵

اریال

مهسا
۱۸:۰۰ - ۱۹:۰۰

هاتا

ملیکا سپهری
۱۸:۰۰ -۱۹:۳۰

آشتانگا

سارا فتحی

یکشنبه

دوشنبه

۱۸:۰۰ - ۱۹:۱۵

هاتا

ملیکا سپهری
۱۹:۰۰ - ۲۰:۱۵

آیینگر

مهسا

سه شنبه

۱۴:۱۵ - ۱۵:۱۵

اریال

مهسا
۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰

آشتانگا

سارا فتحی

چهارشنبه

۱۹:۰۰ - ۲۰-۱۵

آیینگر

مهسا

پنجشنبه

برنامه ورکشاپ های استودیو یوگا شانتی

شنبه

.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....

یکشنبه

۱۱:۴۵ - ۱۲:۴۵

هیپ و حرکات معکوس

کتایون
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....

دوشنبه

۱۳:۱۵ - ۱۴:۱۵

هیپ و حرکات معکوس

کتایون
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....

سه شنبه

.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....

چهارشنبه

.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....

پنجشنبه

.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
.....

.....

.....
شهریه کلاس ها