برنامه کلاس های استودیو یوگا شانتی پاسداران

شنبه

۶:۴۵ - ۸:۴۵

آشتانگا

کتایون
۹:۱۵ -۱۰:۰۰

اریال

المیرا
۱۰:۱۵ - ۱۱:۱۵

انعطاف

المیرا
۱۱:۴۵ - ۱۳:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰

آشتانگا

سارا
۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۴۵ - ۱۹:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵

اریال

المیرا

یکشنبه

۶:۴۵ -۸:۴۵

آشتانگا

سمیرا
۹:۰۰ - ۱۱:۰۰

آشتانگا

کتایون
۱۱:۴۵ - ۱۲:۴۵

هیپ

کتایون
۱۳:۰۰ - ۱۴:۳۰

هاتا

ملیکا
۱۴:۴۵ -۱۵:۳۰

اریال کودک

آیسان
۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۳۰ - ۱۹:۰۰

آشتانگا

سارا
۱۹:۴۵ - ۲۰:۳۰

اریال

آیسان

دوشنبه

۸:۰۰ - ۹:۱۵

آیینگر

پرستو
۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵

اریال

المیرا
۱۱:۱۵ - ۱۳:۰۰

آشتانگا

کتایون
۱۳:۱۵. ۱۴:۱۵

هیپ

کتایون
۱۵:۳۰ - ۱۶:!۵

اریال

مهسا
۱۶:۳۰ - ۱۷:۱۵

اریال

آیسان
۱۷:۴۵ - ۱۹:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۹:۳۰ - ۲۰:۱۵

اریال

المیرا

سه شنبه

۶:۴۵ - ۸:۴۵

آشتانگا

کتایون
۹:۱۵ - ۱۰:۰۰

اریال

آیسان
۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

آشتانگا

ملیکا
۱۲:۴۵ - ۱۴:۰۰

آیینگر

پرستو
۱۴:۱۵ - ۱۵:۴۵

هاتا

ملیکا
۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۴۵ - ۱۸:۳۰

اریال

مهسا
۱۹:۰۰ - ۱۹:۴۵

اریال

مهسا

چهارشنبه

۶:۳۰ - ۸:۳۰

آشتانگا

ملیکا
۸:۴۵ - ۹:۳۰

اریال

آیسان
۱۰:۰۰ -۱۰:۴۵

اریال

آیسان
۱۳:۳۰ - ۱۵:۳۰

آشتانگا

سارا
۱۶:۰۰ - ۱۷:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۷:۳۰ - ۱۹:۳۰

آشتانگا

سارا
۱۹:۴۵ - ۲۰:۳۰

اریال کودک

آیسان

پنجشنبه

۶:۴۵ - ۸:۴۵

آشتانگا

سمیرا
۸:۴۵ - ۱۰:۴۵

آشتانگا

سمیرا
۱۳:۰۰ -۱۳:۴۵

اریال

المیرا
۱۴:۰۰ - ۱۴:۴۵

اریال

المیرا
۱۵:۰۰ -۱۵:۴۵

اریال

المیرا
۱۶:۱۵ - ۱۷:۰۰

اریال کودک

آیسان
۱۷:۱۵ - ۱۸:۰۰

اریال کودک

آیسان

برنامه کلاس های استودیو یوگا شانتی لواسان

شنبه

۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

خم به عقب

کتایون
۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰

آشتانگا

کتایون
۱۳:۱۵ - ۱۴:۰۰

اریال

آیسان
۱۶:۰۰ - ۱۶:۴۵

اریال

آیسان
۱۷:۱۵ - ۱۸:۳۰

آیینگر

صنم

یکشنبه

۹:۰۰ - ۱۰:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۱:۰۰ - ۱۲:۴۵

آشتانگا

سارا
۱۶:۱۵ - ۱۷:۰۰

اریال

مهسا
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰

آیینگر

ملیکا

دوشنبه

۸:۰۰ - ۹:۳۰

هاتا

کتایون
۱۰:۰۰ - ۱۰:۴۵

اریال

مهسا
۱۲:۱۵ - ۱۳:۰۰

اریال

مهسا
۱۳:۳۰ - ۱۴:۱۵

اریال

مهسا
۱۷:۱۵ - ۱۸:۳۰

آیینگر

صنم

سه شنبه

۹:۰۰ - ۱۰:۱۵

آیینگر

مهسا
۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰

آشتانگا

سارا
۱۶:۰۰ - ۱۶:۴۵

اریال

مهسا
۱۷:۰۰ - ۱۸:۳۰

هاتا

ملیکا

چهارشنبه

۸:۰۰ - ۹:۳۰

هاتا

کتایون
۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

هیپ

کتایون
۱۱:۰۰ - ۱۳:۰۰

آشتانگا

کتایون
۱۵:۴۵-۱۷:۰۰

آیینگر

صنم

پنجشنبه

۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

انعطاف

المیرا
۱۱:۰۰ - ۱۱:۴۵

اریال

المیرا
۱۲:۰۰ - ۱۲:۴۵

اریال کودک

آیسان
۱۳:۰۰ -۱۵:۰۰

آشتانگا

سارا

برنامه کلاس های آنلاین استودیو یوگا شانتی

شنبه

۱۰:۱۵ - ۱۱:۱۵

اریال

مهسا
۱۸:۰۰ - ۱۹:۱۵

هاتا

ملیکا سپهری
۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰

آشتانگا

سارا فتحی

یکشنبه

دوشنبه

۱۸:۰۰ - ۱۹:۱۵

هاتا

ملیکا سپهری
۱۹:۰۰ - ۲۰:۱۵

آیینگر

مهسا

سه شنبه

۱۴:۰۰ - ۱۵:۱۵

اریال

مهسا
۱۸:۰۰ - ۱۹:۳۰

آشتانگا

سارا فتحی

چهارشنبه

۱۹:۰۰ - ۲۰:۱۵

آیینگر

مهسا

پنجشنبه

برنامه ورکشاپ های استودیو یوگا شانتی

شنبه

۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

خم به عقب

کتایون

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

هیپ و حرکات معکوس

کتایون

پنجشنبه

۹:۴۵ - ۱۰:۴۵

انعطاف

المیرا

• در صورت عدم علاقه‌ی شما به سَبکِ یوگای ثبت‌نام شده پس از اولین جلسه‌ی آموزشی وجه کامل شهریه استرداد داده می شود.
• امکان تغییر سبک یوگا پس از اولین جلسه‌ی آموزشی برای شما هنرآموز مشتاق وجود دارد.
• سیو یا جابه‌جایی جلسات امکان‌پذیر نیست.
• هر ترم یک ماه می باشد.
• ۱۵٪ تخفیف برای ثبت نام ۱۲ جلسه ای
• ۲۰٪ تخفیف برای ثبت نام ۱۶ جلسه ای
• امکان جابجایی یک جلسه در همان هفته با هماهنگی قبلی(حداقل ۳ روز قبل) برای تمرین بالای ۸ جلسه
• شهریه تک جلسه برای تمامی سبک ها ۸۹۰,۰۰۰ تومان